kaniolka7

39 tekstów – auto­rem jest ka­niol­ka7.

Wolę siebię

Cała ja zam­knięta w Sobie
Nie mówię tu o Tobie
Mo­je serce
Mo­ja dusza
Szczęściem będzie wo­la nasza
Lecz Ja nie tańczę jak Ona
Mo­je ciało
Mo­ja dusza
Ser­ce moje
Katusza.
Dusza moja
Dusza tańczy
Ser­ce moje
Ser­ce Twoje
W Two­je ręce
W Two­je serce
Ser­ce moje
My oboje
Ser­ce moje
Bi­je ono
Bi­je jak nie moje
Mo­je serce
Bi­je jak Twoje
My oboje 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 listopada 2014, 21:19

Prze­lecieć można pier­wszą lep­sza, która so­bie na to poz­wo­li.Na kocha­nie sie z ko­bietą trze­ba so­bie zasłuzyć. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 czerwca 2011, 02:14

Krad­niesz mi masę cza­su, ale jes­tem w sta­nie Ci to wy­baczyć, by­le byś da­lej swoim uśmie­chem rozświet­lał mi każdy dzień, jed­nym ges­tem pop­ra­wiał hu­mor, by słowo „kocham” wypływające z Twoich ust da­lej koiło moją dusze. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 września 2010, 16:29

Wolna?

Jes­tem wolna
Cisza wkoło
Nie ma tu nic
Sa­mot­ność w czte­rech ścianach
Echa swo­jego glo­su słucham...
I płaczę
Ta sa­mot­ność mnie kłuje
Cisza morduje
Uwiez mnie!
Wiez mnie w swoim sercu
Tak bym nie mogła się z niego wydostać
Tak bym słysza­la tyl­ko je­go bicie
Nie ciszę!
Chcę wie­dzieć że mo­ja wol­ność to nie samotność 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 września 2010, 15:44

Ze szczęściem jest jak z mo­tylem , im bar­dziej za nim go­nisz tym szyb­ciej ono Ci ucieka. Dzi­siaj się zat­rzy­małam, przys­ta­nełam, a mo­tyl sam pod­le­ciał i siadł mi na dłoni, szłam tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 sierpnia 2010, 01:43

Życie to film, często dra­matyczny, dla­tego się przełamie i może zag­ram w teatrze.


in­ter­pre­tac­ja do­wol­na, ale chciala bym żebyście się nią podzieli­li:) ze mną. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 sierpnia 2010, 16:28

Jeżeli bedziesz miał za­miar do Mnie po­dejśc zdej­mij maskę, jes­tem uczu­lona na plastik. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 30 lipca 2010, 19:43

Zna­lazłam miej­sce gdzie jes­tem szcześliw­sza, miej­sce prze­pełnione ciep­lem, na­miet­nością, bijące włas­nym ryt­mem, w którym tli sie dob­ro...Two­je serce... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 lipca 2010, 13:50

Mo­je życie jest jak jaz­da sa­mocho­dem- ha­mowa­nie, do­dawa­nie ga­zu, wyprzedzanie...
Tyl­ko nie wiem dlacze­go cza­sami puszczam kierownice......może war­to zain­westo­wac w auto­pilo­ta(czyt. dru­ga osobe)... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 27 lipca 2010, 11:43

Miłość to nie tyl­ko uczu­cie, to talent. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 lipca 2010, 23:03

kaniolka7

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2014, 21:19kaniolka7 do­dał no­wy tek­st Wolę siebię